KARIN SERMAYEYE EKLENMESİ SONUCU BEDELSİZ ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİ KÂR PAYI SAYILMAYACAKTIR.

Image

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan mevzuat bölümünde, 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.6.2.4.3. no.lu bölümünün ikinci paragrafında, söz konusu paragraf hükmünün Danıştay 4. Dairesi Başkanlığının 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Kararıyla iptal edildiği belirtilmiştir.

 

Konunun tarihi gelişimi:

 

Hatırlanacağı üzere, Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararıyla 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin, “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünün, aşağıda yer alan ikinci paragrafının yürütmesi durdurulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığı, yürütmenin durdurulmasına yönelik bu karar üzerine, internet sitesinin mevzuat bölümünde yer alan Genel Tebliğin ilgili bölümüne, paragrafın yürütmesinin durdurulduğuna ilişkin Danıştay kararını parantez içinde not olarak eklemiş ve bu karara itiraz etmişti.

 

Yürütmesi durdurulan paragraf:

 

Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

 

Daha sonra, yapılan itirazı değerlendiren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı ile Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararını iptal etmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı, bu karar sonrası yukarıda bahsedilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin notu mevzuat bölümünden kaldırmıştı.

 

Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, Danıştay 4. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönündeki bu kararı, kârın sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi iktisap eden kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini belirten tebliğ hükmünün iptaline yönelik olarak verilmiş bir karar olmadığından konunun esası hakkında Danıştay tarafından verilecek Karar beklenmekteydi.

 

Son durum:

 

Sirkülerin başında yer verdiğimiz Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı güncellemeden de anlaşıldığı üzere, kârın sermayeye ilavesi ile ilgili esasa ilişkin beklenen 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Karar çıkmış durumdadır.

 

Söz konusu Karar ile kârın sermayeye ilavesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi alan kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini belirten tebliğ düzenlemesi iptal edilmiştir.

 

Buna göre, kârın sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi alınması ve/veya sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz hisse senedi verilmesi işlemi vergi uygulamaları açısından kâr payı dağıtımı sayılmayacaktır. Dolayısıyla gerek sermaye yedekleri ve gerekse kar yedeklerinin iştirak edilen kurumda (iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi yöntemiyle) sermayeye ilave edilmesi halinde ana şirketteki 242 -245 iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesaplarında bir değişikliğe gidilmeyecek ve mevcut kayıtlı değerleri ile takip edilmeye devam edilecektir.

 

Öte yandan, iştirak maliyetinin istisna kabul edilen kâr kadar artırılamaması veya olası bir iştirak satışında daha fazla kâr beyan etmek zorunda kalınması bu durumun olumsuz yansıması olarak değerlendirilebilir.

 

Kararın düzeltilmesine ilişkin itiraz yoluna gidilip gidilmeyeceği ise ileriki günlerde belli olacaktır. http://www.verginet.net

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

 

 

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Staj Sigorta Başlangıcının İşe Yaradığı Tek Konu Ersin Umdu İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı -E. SGK müfettişi…
  • özdoğrular 20.10.17 e-Bülten özdoğrular 20.10.17 e-Bülten için tıklayınız
  • Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Fatura Düzenlememe Fiili Geçmişe yönelik  hesap dönemi  kapandıktan sonra  fatura düzenlememe fiili iddiasıyla…

Popüler Kelimeler

Top