Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

Image

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinde ise veraset ve intikal vergisinden istisna olan işlemler sayılmaktadır. Sözü geçen maddenin son fıkrasında, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadlerinin, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunacağı hükmü yer almaktadır. Artırım sırasında 1 TL'ye kadar olan tutarlar dikkate alınmamaktadır.

Anılan Kanun'un "Nispetler" başlıklı 16. maddesinde ise veraset ve intikal vergisi tarifesi yer almaktadır. Maddenin 3. fıkrasında, vergi tarifesinin matrah dilim tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağına hükmedilmiştir. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında uygulanacak olan istisna tutarları ile vergi tarifesi gelir dilimleri, bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ'deki bilgiler çerçevesinde, 2017 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar (VİVK md. 4)

Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

176.600 TL

Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

353.417 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

4.068 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

4.068 TL

2. Veraset ve intikal vergisi tarifesi (VİVK md. 16)

 

Vergi oranı

Matrah dilim tutarları

Veraset yoluyla intikallerde

İvazsız intikallerde*

İlk 210.000 TL için

% 1

% 10

Sonra gelen 500.000 TL için

% 3

% 15

Sonra gelen 1.110.000 TL için

% 5

% 20

Sonra gelen 2.000.000 TL için

% 7

% 25

Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için

% 10

% 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç) ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Tahsil Zamanaşımı İle İlgili Bir Yargı Kararı Genellikle zamanaşımı uygulaması vergi, vergi cezaları ve diğer amme alacaklarında…
  • Staj Sigorta Başlangıcının İşe Yaradığı Tek Konu Ersin Umdu İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı -E. SGK müfettişi…
  • özdoğrular 20.10.17 e-Bülten özdoğrular 20.10.17 e-Bülten için tıklayınız

Popüler Kelimeler

Top